Zaproszenie do współpracy

Zaproszenie do współpracyOferujemy Państwu zatrudnienie w placówkach Wrocławskiego Zespołu Żłobków na stanowiskach opiekunów. Praca związana jest ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem w przedziale wiekowym od 0,5 roku do 3 roku życia. Opiekun prowadzi zajęcia kształtujące nawyki dziecka, jego charakter, wskazuje nowe obszary zainteresowań i aktywności poprzez zabawę w grupie rówieśniczej. Ma możliwość bezpośredniego kontaktu z dzieckiem, prowadzi obserwację zachodzących procesów rozwojowych i dokonuje ich analizy, ma możliwość wymiany poglądów z  innymi pracownikami na tożsamych stanowiskach.
Wymagania niezbędne na stanowisku opiekuna w żłobku zgodne z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3:
1.    Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.
2.    Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:
•    co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
•    przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna.
3.    Jeżeli kandydat nie pracował z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązany jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.
Kandydat do pracy winien posiadać również aktualną książeczkę SANEPID z ważnym wpisem, z datą nie późniejszą niż rok 2010.
 Osoby chętne zapraszamy do współpracy.


Kontakt w sprawie zatrudnienia: Wrocławski Zespół Żłobków, 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 15, tel. 71/3650350 w godzinach 8.00 do 15.30.